Säkerhet / brandskydd

Detta säger Lagen om skydd mot olyckor:

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall  i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador som följd av brand.”

Ansvaret för brandskyddskontroll har den enskilde och ägaren/nyttjanderättshavaren.

Detta ska våra medlemmar beakta

Se till

  • att brandvarnarna fungerar och att batterierna är laddade. (Behöver du hjälp med kontroll/batteribyte? Vänd dig till någon i styrelsen.)
  • att utrymningsvägar är fria och att inga dörrmattor eller annat finns/förvaras i trapphusen. Tänk på att material i dörrmattor kan avge giftiga gaser om de brinner. Därför får de inte finnas där.
  • att inga brandfarliga varor förvaras i förråden
  • att det finns någon släckningsapparat eller brandfilt i bostaden
  • att räddningsvägarna inte blockeras
  • att inget brännbart samlas på fel ställe

Var uppmärksam på att många bränder idag är anlagda. Ser du något misstänkt, ingrip på lämpligt sätt.

Räddningsverkets broschyr ”Skydda ditt hem mot bränder”  bör läsas och finnas tillgänglig i lägenheten. Styrelsen tillhandahåller broschyren. 

Brinner det i din lägenhet, se till att begränsa elden genom att stänga lägenhetsdörren om du tvingas lämna den.

Skulle det brinna i huset kan trapphusen rökfyllas. Håll lägenhetsdörren stängd. Var beredd att evakuera över balkongen när Räddningstjänsten anländer.

pdf Gasol för hem och fritid
pdf Infoblad brand i flerbostadshus
pdf Skydda dig och dina grannar mot brand
pdf Goda råd grillning
pdf Grillning på balkongen BRF