Parkering

Parkering på föreningens mark är endast tillåten på markerade parkeringsplatser.

De två serviceplatserna med P-tid på 30 minuter åt gången som finns vid varje fastighets
entréyta har enligt stämmobeslut avvecklats och blir förhyrda P-platser.

Serviceplatsen vid entrén på Bättringsvägen 6 har nu blivit förhyrd P-plats och styrelsen
avvaktar för närvarande med avvecklingen av serviceplatsen vid Råckstavägen 80 men
denna plats kommer att avvecklas inom kort och bli förhyrd.

Föreningen har för närvarande totalt 35 P-platser och kommer inom kort att inneha
36 P-platser och föreningen består av 37 hushåll.

Därav kommer det med största sannolikhet uppstå en kontinuerlig kösituation
till P-platser i föreningen samt att P-platser oftast endast om förvaltas i samband med
överlåtelser på lägenheterna under förutsättning att bostadsrättssinnehavaren som
överlåter sin lägenhet har kontrakt för P-plats i föreningen.

Ett krav enligt styrelsebeslut är också att ett fordon skall finnas registrerat på sökande
medlem för P-plats i föreningen alternativt på boende i sökande medlems hushåll.
Den boende i medlemmens hushåll skall också vara skriven/folkbokförd i hushållet.
I nuläget innehar några hushåll dubbla P-platser och erhöll dessa i och med ett överskott
på P-platser vid föreningens bildande och styrelsen har fastställt en regel för hanteringen
av dessa P-platser och denna regel genomgicks samt beslutades på stämman 2017:

• En lägenhet kan bara ha en parkeringsplats
• Undantag gäller om det finns ett överskott av parkeringsplatser då parkeringsplatser kan hyras ut en månad i taget.
• Andrahandsuthyrning av parkeringsplatser är inte tillåten
• Vid uppsägning gäller principen sist-in först-ut om en lägenhet har flera parkeringsplatser.

Om kösituation uppstår för parkering och inga för närvarande finns lediga så meddelar styrelsen enligt ovanstående princip det hushåll som får avyttra sin ”andraplats” om behovet för tillfället föreligger så.

Det har inkommit motioner till styrelsen om att etablera fler P-platser på föreningens område och undersökningar har gjorts.

Styrelsen har kommit fram till att det i så fall innebär en för stor inskränkning på våra grönområden alternativt så kommer det utgöra hinder vid våra entréer om ytorna där skulle användas mer för etablerad parkeringsplats än vad det gör i dagens läge.

I dagsläget förekommer det också att bostadsrättsinnehavare som redan innehar en P-plats på kontrakt står i kö för att erhålla en till P-plats på föreningens område.

Framtiden får påvisa om det är möjligt att erhålla två P-platser i och med överskott på platser men för närvarande ligger utvecklingen mot att de bostadsrättshavare som idag innehar två P-platser få avyttra en av dessa till kön när efterfrågan blir aktuell. 

Det är absolut förbjudet att ha fordon på tomgång eftersom avgaser tar sig in genom friskluftsintagen och sprider sig till lägenheterna närmast entréerna.

Vår förvaltare Förvaltnings AB TEOGE administrerar platsfördelningen och eventuellt köande till våra parkeringsplatser. Avtalet för parkeringsplats gäller tills vidare och kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid. Avgiften är för närvarande 300 kr/månad. Du kan anmäla ditt intresse för parkeringsplats enklast genom att skicka mail till: hyran@teoge.se. Uppge alltid BRF Vårdträdet Råcksta, lägenhetsnummer, namn och adress.

Föreningen har avtal med Qpark för bevakning och tillsyn av otillbörlig parkering på ej markerade platser inom föreningens område. Anmälan för otillbörlig parkering kan även du själv göra till Qparks kundtjänst på tel. 0771 96 90 00.